หน้าแรก ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่น อ.ชนแดน  กรมส่งเสริมฯ                   
     
 
    โครงสร้างองค์กร 
    อำนาจหน้าที่
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  ศูนย์เรียนรู้ อบต.ดงขุย

   สำนักงานปลัด
     กองคลัง
   ส่วนโยธา
   กองสวัสดิการสังคม

     

เอกสารเผยแพร่

   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
   ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล
   ระเบียบงานสารบรรณ
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
 

 

 

 

 

เริ่มนับ 5 ธันวาคม 2558

 

เอกสารเผยแพร่
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 30.00 ถึง 42.50 เมตร จำนวน 15 แห่ง
      ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
        ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีตั้งแต่เวลา  09.00 - 16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ
       คำสั่งมอบอำนาจในการตัดสินใจ                                      มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
       แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ                                             แผนผังอาคารสำนักงาน อบต.     
        แผนพัฒนาบุคลากร                                                       แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5 ช่องทาง                                           
       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในองค์กร                                                                 
      ประกาศลดระยะขั้นตอน และรายงานแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี  2561
      ประกาศลดระยะขั้นตอน และรายงานแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี  2561 (เพิ่มเติม)
      ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมิตร  ศรีบุรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย


นายเดชา  ประทุมขันธ์
รองปลัด อบต.ดงขุย

 
 

 

 

 

 


โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน์
สคูลเน็ตไทยแลนด์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
NECTEC's Web Based Learning
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

You-Learning
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
สสส.
 


     
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
336  หมู่ที่  14  บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์  67190     โทรศัพท์/โทรสาร 056-769566

พัฒนาเวปไซด์โดย  นายประจักษ์  ศรีทอง  จพง.ธุรการ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  E:Mail  : khao1975@hotmail.com