หน้าแรก ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่น อ.ชนแดน  กรมส่งเสริมฯ                   
     
 
    โครงสร้างองค์กร 
    อำนาจหน้าที่
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
  แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผน
      อัตรากำลัง 3 ปี

   สำนักงานปลัด
     กองคลัง
   ส่วนโยธา
   กองสวัสดิการสังคม

     

เอกสารเผยแพร่

   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
   ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล
   ระเบียบงานสารบรรณ
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
 

 

 

เริ่มนับ 5 ธันวาคม 2558

 

เอกสารเผยแพร่
 

 

 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "จิตอาสา  สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  13  มิถุนายน พ.ศ.2561

 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ยกระดับ)สายซอยบ้านนายสาย สมหมาย
         หมู่ที่ 14  บ้านวารีวงษ์ ตำบลดงขุย ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เสริมระดับ)สายแยกซอย 7 หลังศาลเจ้าพ่อ
         หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร  ตำบลดงขุย
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ยกระดับ)สายเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากเดิม)สายเข้าวัดญาณเมธี หมู่ที่ 8 บ้าน
               กม.28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมิตร  ศรีบุรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย


นายเดชา  ประทุมขันธ์
รองปลัด อบต.ดงขุย

 
 

 

 

 

 


โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลน์
สคูลเน็ตไทยแลนด์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
NECTEC's Web Based Learning
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

You-Learning
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
สสส.
 


     
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
336  หมู่ที่  14  บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์  67190     โทรศัพท์/โทรสาร 056-769566

พัฒนาเวปไซด์โดย  นายประจักษ์  ศรีทอง  จพง.ธุรการ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  E:Mail  : khao1975@hotmail.com