ท่อน้ำตัน ม.3 บ้านสว่างเนตร

(บริเวณหน้าร้านก๋วยจั๊บ )