คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
 • คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 • คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
 • คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 • คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
 • คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
 • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี
 • รูปแบบการจำแนกรายรับ - รายจ่าย
 • คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 • คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และการประเมินผลการควบคุมภายใน
 • คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
 • กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
 • องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
 • คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)  สำหรับหน่วยงานนำร่อง
 • คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  (www.e-report.energy.go.th)
 • คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 •