ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  แผนที่ตั้ง อบต.ดงขุย
  คณะผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ

สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

ITA

  โครงสร้าง/ส่วนราชการ ปัจจุบัน
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Q&A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Social  Network
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
      การให้บริการ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม.
  แผนการใช้จ่าย งปม.ประจำปี
    
 
[ส่วนที่ 1]    [ส่วนที่ 2]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
     งปม.ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งปม.ประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
    พัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
    จัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
      ทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
      ทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
      การทุจริต
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศสภา

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 ประจำปี 2563
งดการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2
 วันที่ 1-15 เดือน พฤษภาคม 2563
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2563

คำสั่ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ที่ 482/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดอลค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่ 68/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังและผู้รักษาราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่ 518/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รัการาชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่ 69/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองช่างและผู้รักษาราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่ 481/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดและผู้รักษาราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่ 70/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้รักษาราชการแทน

 

 

 หน่วยงานการศึกษา

 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
 

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

  ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- https://doe.go.th/lmia
  การจัดหางานในประเทศ
- https://smartjob.doe.go.th/
 
การส่งเสริมการมีงานทำ
แนะแนวอาชีพ
- https://doe.go.th/vgnew
 
ข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศ
- https://doe.go.th/overseas
 
การตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน
- https://doe.go.th/ipd
 
การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
- https://doe.go.th/alien

 

 

      
 

 

 
 

 

 

อบต.ดงขุย ทำความสะอาดภายในสำนักงานเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 
   อบต.ดงขุย  ขอขอบคุณ สจ.พงษ์พันธ์ นางเยาวภา โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14   ตำบลดงขุย  ที่ให้ความอนุเคราะห์
   ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณ   อบต.ดงขุยเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค และป้องกันเชื้อโควิด  19   ภายใน ตำบลดงขุย


ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยเรื่อง  
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 ประจำปี 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปี 2564 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลดงขุย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564
ประกาศ  เรื่อง  ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  
<< คลิกอ่าน 1 >>    << คลิกอ่าน 2 >>   คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ  เรื่อง  การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(
COVID-19)

 


 

<< คลิก ดูรายละเอียด >> 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทยบริเวณบ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 7 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบแปลนของส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะเจาะจง

ผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะเสอนราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านดงขุยกลาง ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 41-014 สายบ้านโคกตายอ-บ้านหนองระมาน หมู่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 41-018 สายบ้านดงขุยกลาง-บ้านดงขุยเหนือ หมู่15 บ้านดงขุยกลาง ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโป่งปู ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านม่วงเจริญ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคลองปอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินไหล่ทางลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED Solar Cell พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองระมาน ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาะรณะ (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านดงเสือเหลือง ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งปู ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขุยใต้ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  (สายบ้านนายสำราญ อุ่นยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขุยใต้ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายถนอม สุขอิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายสมจิตร โพนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านวารีวงษ์ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (เตาอบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (บริเวณโนนหินตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสภาตำบล (ที่ทำการ อบต.เดิม) หมู่ที่ 14 บ้านวารีวงษ์ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านายจันทร์  ขุนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกตายอ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
 จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายโคกตายอ  ถึงทุ่งโตนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองบุษบง  หมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา  ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (บ้านนายหลอย  ถึงบ้านนายไพศาล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโตนด ตำบลดงขุย
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านดงขุยกลาง
ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังไหล่ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า ตำบลดงขุย
 อำเภอชนแดน จังหวัดพชรบูรณ์ (นานายสังวาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันฝายน้พล้น หมู่ที่ 5 บ้านดงขุยใต้ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (นานายสำราญ) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
รายละเอียดการประมาณราคา (หน้าบ้านนายคำพันธ์)
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2564
บันทึกผลการพิจารณาแบบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ดงขุย
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต  หมู่ที่ 12 บ้านดงสว่าง
ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายประเสริฐ) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 3 บ้านสว่างเนตร
 ตำบลดงขุย
 
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (บริเวณหน้าบ้านนายศรีปาน  โพธิ์ประจักษ์) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 5 บ้านดงขุยใต้ 
ตำบลดงขุย
  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายบ้านนายสวาท  พูลทอง) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 119 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโตนด
ตำบลดงขุย
  
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (หน้าบ้านนายยิ้ม  บุญมี) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร ท่อระบายน้ำ
ขนาด กก.0.40 เมตร จำนวน 45 ท่อ
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ 16
บ้านคลองปอ ตำบลดงขุย
  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ซอยคุ้มชวนชม) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร
ประกาศ อบต.ดงขุย เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CapeSeal สายแยกทางหลวง
113-บ้านวังศาลา
หมู่ที่ 6
หนองระมาน หมู่ที่ 3 บ้านสว่างเนตร และหมู่ที่ 8 บ้าน กม.28 ถึงหมู่ที่ 13 บ้านวังศาลา
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,850 เมตร ตำบลดงขุย
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ว้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

 

หนังสือราชการ สถ.

นายก อบต.

นายมิตร  ศรีบุรินทร์์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
 

ปลัด อบต.


นายเดชา  ประทุมขันธ์
รองปลัด อบต.ดงขุย

 

 

คู่มือบริการประชาชน

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
คู่มือประชาชน

ช่องทางในการติดต่อ

Line ID : @720tgqck
อบต.ดงขุย
สแกน QR-CODE

หรือ กดปุ่ม "เพิ่มเพื่อน"

 เพิ่มเพื่อน

 


 


 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
336  หมู่ที่  14  บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์  67190     โทรศัพท์/โทรสาร :
 056-761697

Web development by  Namoiy Ruengmee         E-Mail : dongkui336@gmail.com