รายชื่อ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน  และแพทย์ประจำตำบล  ตำบลดงขุย

หมู่ที่


ชื่อหมู่บ้าน
 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

1 บ้านบุ่งคล้า นายอนิรุธ  เส็งเอ็ม ผู้ใหญ่บ้าน
นายพัน  สิมพุทธ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายสนธยา  พุกสว่าง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
3

 

บ้านสว่างเนตร
นายวิทยา  ลิ้มทองไพศาล กำนัน
นายตองจันทร์  วงค์มณี ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางพรนัชชา  แหลมทอง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายมนัส โพธิ์จักร สารวัตรกำนัน
นายภูเบศ ตรียะเวชกุล สารวัตรกำนัน
4 บ้านดงขุยเหนือ นางศิริชัญญา  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
นางรุ่งทิพย์  ลอยลม ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางประทุม  เจิมทา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้างดงขุยใต้ นายถนอม  สุขอิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมศักดิ์  งานลุน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
น.ส.สุข เมืองทอง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านวังศาลา นายสมคิด ศรีอุดม ผู้ใหญ่บ้าน
นายศิริพล  ประสาทชัย ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายจรูญ สิรินทร์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านดงเสือเหลือง นายประจวบ  บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน
นางอรุณ รัศนรพัฒน์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิเชียร  มั่นคง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้าน ก.ม.28 นางคำแพง  บูญโห้ ผู้ใหญ่บ้าน
นายวน ม่วงมา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวปานทิพย์  แหยมแก้ว ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านทุ่งโตนด นายยิ้ม  บุญมา ผู้ใหญ่บ้าน
นายกว้าง ทาระกูล ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางทองสัย  ทองประเสริฐ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านโป่งปู นายจำปี  บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้าน
นางรัชนี พื้นผา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายจัด บุญเหลือ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านม่วงเจริญ นางตุ๋ย  นันทะสาร ผู้ใหญ่บ้าน
นางสายแวว มณีชูเกตุ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางสมจิตร  ผงคำมี ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
12 บ้านดงสว่าง นายสาคร  แป้นรอด ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมัย  เอี่ยมมั่ง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญลือ  บุญประเสริฐ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
13 บ้านวังศาลา นายสุรินทร์  นารี ผู้ใหญ่บ้าน
นางปราณีย์  พุทธปัญญา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางจินดา  นาควิโรจน์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
14 บ้านวารีวงษ์ นางเยาวภา  โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน
นางสมสวย  คำแก้ว ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายนัทวัฒน์  ปัญญา ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
15 บ้านดงขุยกลาง นายประดิษฐ์  ระนาดแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน
นายอำนาจ  มณีพาด ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุพจน์  อิ่มหิรัญ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
16 บ้านคลองปอ นายวัฒนา  มีชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน
นายมนัส  ทวนทอง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางสุวรรณ ธรรมโชติ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
17 บ้านโคกตายอ นายไพวงษ์  คชสาร ผู้ใหญ่บ้าน
นางนารี  คำแก้ว ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวนิภา  จันทร์นุ่ม ผช.ผู้ใหญ่บ้าน

 

        ***  หมายเหตุ   หมู่ที่  2  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงขุย  ตำบลตะกุดไร  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพรชบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
336  หมู่ที่14 บ้านวารีวงษ์  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

<<<HOME>>