กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  นางสุพัฒนา  เอี่ยมอากาศ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


 


 นางสาวภาสินี  วิภาจักษณกุล
นักพัฒนาชุมชน
 

  
   

นางขวัญจิตย์  สุมาสา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

<<HOME>>