สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 
 


นายมิตร   ศรีบุรินทร์

    
ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย


นายเดชา  ประทุมขันธ์
   รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

 

 
 

นายเดชา  ประทุมขันธ์
รองปลัด อบต.ดงขุย
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

 นางสาวสุรีย์พร  บัวชุม
 นิติกรปฏิบัติการ

นายประจักษ์  ศรีทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 รักษาการแทน
นักจัดการงานทั่วไป

 

 

นายประจักษ์  ศรีทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 รักษาการแทนนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุรีย์พร  บัวชุม
 นิติกรปฏิบัติการ

รักษาการแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายประจักษ์  ศรีทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รก.ป้องกันฯ

 

 ายชัชชัย  โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐิตต์ฐิตา  เปี่ยมพันธ์
ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)

น.ส.ชมชื่น  โพธิ์ศรี
ครู (ค.ศ.1) 

 

 
นายเอกศักดิ์  คำมาตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

 
-ว่าง-


พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


 นางสาวน้ำอ้อย  เรืองมี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

 


 

นายอดิศักดิ์  จุลพล
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สยุมพร  ศรีบุบผา
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยครู ศพด.บ้าน กม.28

  นางสุกัญญา  พงษ์ประพันธ์
ผู้ช่วยครู ผดด.(ผู้มีทักษะ)
ศพด.บ้านบุ่งคล้า

 

 


น.ส.ปรียาภรณ์  พลบุตร
พนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยครู
ศพด.บ้านดงขุยใต้

 

 


 

 

 

 

 

 

ายวิโรจน์  คำภาทอง
 คนงานทั่วไป (ภารโรง)

 

 

นางสาวนลพรรณ  วิภาจักษณกุล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)


 

นายจีรศักดิ์  พีรี
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปัญญา พรพลวัฒน์
คนงานทั่วไป
 (ปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก