กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 นางปิยนาถ  บุญมีมา

    ผู้อำนวยการกองคลัง

 


 

 

 -ว่าง-

 
   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 


-ว่าง-

   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปง./ชง.)


 

นายเพชรรุ่ง  มีชำนาญ
 ลูกจ้างประจำ

นายเพชรรุ่ง  มีชำนาญ

 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รักษาการเจ้าพนักงานพัสดุ

-
นางสาวปัทมา  ด้วงลอย
ผู้ช่วยนักวิชการเงินและบัญชี

 


นางสาวโสมนัส  สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
างสาวสุขุมา  หมู่สุขศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเจนจิรา  พูลทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 นายคะเน  อนุสรานนท์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บรายได้)


 

  

<<HOME>>