กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์

 นายเฉลิมพล  พัฒนะพลผกา
    นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ปงสนิท
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 
 

 

 

นางสาวภัทรสุดา  ทาระกุล
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ)

 

 

<<HOME>>