สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

 

 


 

 


นายชัย  นิ่มแสวงกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย


 
 


 
 

นายวรวัฒน์  สุขสอน
   
องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย


  
นายมิตร   ศรีบุรินทร์

    
ลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย 
 
 


นายธนัตถ์  วุ่นกลัด
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายวินัย  สุวรรณแก้ว
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายสมชาย  เหมะ
   
มาชิกสภา อบต.หมู่3


ายวิญญู  อินทรศร
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 4

 
 


นายสุรัตน์  อิ่มอินทร์
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายสวาท  พูลทอง
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายบุญเสริม  ผันแปล
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายมณฑล  เวชศาสตร์
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 6

 
 


นายมานพ ดีดศรี
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายสมศักดิ์  แก่นเกตุ
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายชำนาญ  สังข์วร
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นางสาวเจนจีรา  เพชรนา
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 8

 
 


นายประสาน  บุญโห้
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 8นายไพฑูรย์  สังข์ทอง

   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายอนันต์  เรืองฤทธิ์

   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 10นายไพรัตน์  อุเร

   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 10
 
 

นายธวัชชัย  จุลพล
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 11นายจ๊อด  เมืองนา
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นายจรัญ  เรืองฉาย
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 13


นายสมบัติ  โพนทอง
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 13

 
 

นางมุกดา  อินทร์สอน
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 14 

นายสมควร  เปี่ยมพันธ์
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 14


นายบุญส่ง  นิ่มแสวงกุล
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 15


นายมงคล  จันทร์สอน
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 15

 
 
 


นายมนัส  ปานรัตน์

   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 16


นายปรีชา  หลำใจซื่อ
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 16


นายณรงค์  ขุนทอง
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 17


นางขจร  คชสาร
   
มาชิกสภา อบต.หมู่ 17
 

 

 

 

<<HOME>>