การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

              -  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566