ประชาสัมพันธ์
รับโอน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัตการ / ชำนาญการ
                 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัตการ / ชำนาญการ
            
ติดต่อ : 099 - 2979945  นายประจักษ์  ศรีทอง เจ้าพนักงานชำนาญงาน
ประกาศ

ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในเขตตำบลดงขุย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

จะดำเนินการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนตามลำดับที่ท่านได้ยื่นคำร้อง

ขออภัยหากเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องจำนวนมาก

 หากมีความประสงค์จะขอนำ้อุปโภค-บริโภค

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

ตามวันและเวลาราชการ 056-761697

การรับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ และประปาขัดข้อง

  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง  ได้  5  วิธี  ดังนี้
                     1. แจ้งเหตุโดยการเขียนคำร้อง/หนังสือร้องเรียน
                     2. แจ้งเหตุโดยใช้โทรศัพท์  ที่เบอร์  0-5676-
1697  
                     3. แจ้งทางเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ที่บอร์ดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ 
                     4. แจ้งเหตุผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุยในพื้นที่ของท่าน
                     5. ทางวิทยุสื่อสารของ อาสาสมัครป้องกันพลเรือน  ในเขตพื้นที่ของท่าน

 

ประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร

     รายชื่อผู้ประสานงานการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
                   1. นายมิตร  ศรีบุรินทร์      ปลัด อบต.ดงขุย  
      หมายเลขโทรศัพท์    056-761697
                   2. นายเดชา  ประทุมขันธ์   รองปลัด อบต.ดงขุย   หมายเลขโทรศัพท์    087-8663023
                   3. นายวิโรจน์  คำภาทอง    คนงานทั่วไป              หมายเลขโทรศัพท์   
099-3170896