รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

    

     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน ตุลาคม 2564]
     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564]
     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน ธันวาคม 2564]
     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน มกราคม 2564]
     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564]
     - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ประจำเดือน มีนาคม 2564]