ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
เป็นรูปภูเขา และไร่นา
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร